جدول مقایسه ای

جدول رشته MBA

 جدول رشته MBA شهریه MBA
نام موسسه حضوری مجازی آنلاین مجازی آفلاین تعداد ساعت آموزش  دوره MBA طول دوره MBA لینک اساتید قابلیت ترجمه مدرک مورد تائید وزارت علوم
مدیران ایران ندارد ندارد ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان  ۳۵۰ ساعت  یک سال اساتید دارد است
بهار  ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان  ندارد  ندارد  ————  یک سال اساتید  دارد  است
ماهان  ۷,۰۰۰,۰۰۰  تومان ۵,۴۰۰,۰۰۰  تومان ندارد  ————– یک سال اساتید  دارد است
سازمان مدیریت صنعتی  ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ندارد ندارد ۲۴۰ ساعت  یک سال اساتید دارد است
مجتمع فنی تهران ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان  ندارد ندارد ————–  دو سال اساتید دارد است
گروه پژوهشی و صنعتی آریانا ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان ندارد ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۳۱۷ ساعت یک سال اساتید دارد است
مرکز آموزش های عالی آزاد دانشگاه شهید بهشتی  ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان  ندارد ندارد ۳۶۰ ساعت  یک سال اساتید  دارد  است
موسسه آموزش آزاد آسیا  ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ندارد ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان  ۸۰۰ ساعت  یک سال اساتید دارد است
مدرسه بازرگانی تهران ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان ندارد ندارد ۳۸۰ ساعت یک سال اساتید  دارد است
شرکت ایده پردازان کسب و کار  ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰,۰۰۰تومان ندارد  ————– یک سال اساتید دارد است
موسسه مشاوران  ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان  ندارد  ندارد  ————– یک سال اساتید دارد است
مرکز توسعه آموزش مجازی پارس  ندارد  ندارد لیست قیمت رااینجا مشاهده کنید ۲۰۰ ساعت  ——— اساتید دارد است
اکادمی مجازی ایرانیان  ندارد ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان  ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان  ————–  یک سال اساتید دارد است
دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه صنعتی شریف ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان ندارد  ندارد  ۲۱۶ ساعت  یک سال اساتید دارد است
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران فعلا ثبت نام ندارند ندارد ندارد ————– ———- اساتید دارد است
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  فعلا ثبت نام ندارند ندارد  ندارد ————– ———- اساتید دارد است
 سازمان مدیریتصنعتی آذربایجان  ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ندارد  ندارد ۲۴۰ ساعت  یک سال اساتید دارد است
مرکز آموزش علمیکاربردی فرهنگ و هنر  ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان  ندارد ندارد ————– ۸ ماه اساتید دارد است
 آکادمی سروش اندیشه ندارد ندارد لیست قیمت را اینجا مشاهده کنید ۲۰۰ ساعت ———– اساتید دارد است
دانشگاه صنایع ومعادن ایران فعلا ثبت نام ندارند ندارد ندارد ————– ———– اساتید دارد است
مرجع دانشگاههای لهستان ۹,۰۰۰ دلار + ۲۷,۰۰۰ زلوتی ندارد ندارد  ————– ۲ سال اساتید دارد است
مدیر دات بیز ۷۰۰,۰۰۰   تومان ندارد ندارد ۴۰ ساعت ۱ماه اساتید دارد است


جدول رشته POST MBA

جدول رشته POST MBA شهریه  POST MBA
نام موسسه حضوری مجازی آنلاین مجازی آفلاین بازه زمانی  دوره  POST MBA طول دوره  POST MBA لینک اساتید قابلیت ترجمه مدرک مورد تائید وزارت علوم
سازمان مدیریت صنعتی ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ندارد ندارد ————————————— ۱۸ هفته اساتید دارد است
آکادمی مجازی ایرانیان  ندارد   ندارد  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان  ————————————-  ۶ ماه اساتید دارد است

 

جدول رشته mini  MBA

جدول دوره mini MBA شهریهmini MBA
نام موسسه حضوری مجازی آنلاین مجازی آفلاین بازه زمانی  دوره mini MBA طول دوره mini MBA لینک اساتید قابلیت ترجمه مدرک مورد تائید وزارت علوم
بهار  ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان  ندارد  ندارد  ۵۸ ساعت   ۱۵ هفته اساتید  دارد  است
موسسه مشاوران  ندارد  ندارد ۳۵۰,۰۰۰ تومان  ———————————-  ———————————- اساتید  دارد است
اکادمی مجازی ایرانیان  ندارد  ندارد  ۲۵۰,۰۰۰ تومان  ۸۰ ساعت  ۲ هفته اساتید  دارد است
 مدیر دات بیز  ۴۳۰,۰۰۰ تومان  ندارد  ندارد  ۲۴ ساعت  ۴ هفته  اساتید  دارد  است