معرفی دوره mini MBA

معرفی دوره mini MBA

دوره mini MBA  برنامه چند روز فشرده ای است که برای حداکثر سازی تاثیر در یک زمان کوتاه و دور از محل کار  طراحی شده است. فرمت و طراحی یک محیط حمایتی که در آن شرکت کنندگان از کارشناسان محتوا، کاربرد عملی از مطالعات موردی و از یکدیگر یاد بگیرند ایجاد می کند. محتوا و فرایند […]